ไมโคร (สีเขียว) เครื่องเก็บเกี่ยวสาหร่าย (การกรองหลายชั้น)
ไมโคร (สีเขียว) เครื่องเก็บเกี่ยวสาหร่าย (การกรองหลายชั้น)รู 30 ~ 300 μm
ไมโคร (สีเขียว) เครื่องเก็บเกี่ยวสาหร่าย (การกรองหลายชั้น)
ใช้
* สาหร่าย / สาหร่ายสีเขียวเก็บเกี่ยวกรองน้ำ
* หนาที่ใช้งานมีความหนืดสูงตะกอนและการแยกอนุภาคอื่น ๆ ทางชีวภาพ
* กระบวนการแยกของแข็งของเหลวอุตสาหกรรมทั่วไป
* ยาและวัคซีนฟอกตัวกรอง