ระบบบำบัดน้ำเสียขนาดเล็ก
ระบบบำบัดน้ำเสียขนาดเล็ก
ใช้
* ที่แตกต่างกันโดยการวางแผนการบำบัดน้ำเสียแต่ละอุตสาหกรรม
* จำกัด จำนวนของน้ำเสีย 200m3 / D ของอายุ